Pon - Pt: 08:00 - 20:00

Sob: 08:00 - 14:00

42 254 96 00

Pon - Pt: 08:00 - 18:00

ul. inż. pilota Wigury 19

Łódź

Właściciel witryny dbając o zabezpieczenie powierzanych mu danych osobowych, w związku z prowadzoną działalnością i świadczonymi usługami przedstawia informację o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie art. 13 Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w firmie CENTRUM MEDYCZNE IM. SZPITAL ŚWIĘTEJ RODZINY Sp. z o.o., NIP: 7251958081 (ul. Pilota Stanisława Wigury 19, Łódź 90-302 Łódź).

1. Administratorem danych osobowych podanych w umowie jest CENTRUM MEDYCZNE IM. SZPITAL ŚWIĘTEJ RODZINY Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Pilota Stanisława Wigury 19, Łódź 90-302, NIP: 7251958081, zwany dalej: "Administratorem". Kontakt z Administratorem możliwy jest w formie elektronicznej pod adresem sekretariat@swietarodzina.com.pl.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy o świadczenie usług prawnych pomiędzy Klientem a Administratorem, zwana dalej: "Umową", dla której realizacji przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy, a także w celu księgowego i podatkowego rozliczenia realizacji umowy oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń wyłącznie w niezbędnym do tego zakresie.

4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy, nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez czas do ustania okresu przedawnienia roszczeń związanych z Umową, tj. nie więcej niż 6 lat od daty zakończenia Umowy, a w zakresie danych niezbędnych do rozliczeń księgowych i podatkowych przez okres przewidziany przepisami prawa podatkowego tj. przez okres 5 lat licząc od końca roku podatkowego w jakim powstało zobowiązanie podatkowe, wynikające z umowy.

6. Administrator przekaże dane osobowe następującym odbiorcom: podmiotom świadczącym usługi księgowo – rachunkowe dla Administratora w celu i na potrzeby realizacji umowy oraz innym podmiotom, tj. sądom powszechnym, sądom administracyjnym, organom ścigania, organom administracji publicznej, organom podatkowym oraz wskazanymi przez Klienta osobom trzecim i zgodnie z zawartą umową i wyłącznie w celu jej realizacji. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest także przekazanie danych osobowych innemu adwokatowi albo radcy prawnemu celem zastąpienia Administratora danych w realizacji umowy zawartej z Klientem.

7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

8. Klient ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Klienta zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.